مردم آزاری تا این حد!!!!!!
ملت روانین بخدا 😂


🆔 @joktasviri 👈😂
نظرات کاربران
UserName