فیلها مهربانترین موجودات در کمک کردن هستند
این بچه فیل که فکر ميکرده شخصى در حال غرق شدن است به سرعت خود را به او می‌ رساند.
فیلها مهربانترین موجودات در کمک کردن هستند😍😊

🆔 @joktasviri 👈😂
نظرات کاربران
UserName