دستگاهی برای شنیدن صدای هواپیماهای دشمن قبل از اختراع رادار - سال 1920
دستگاهی برای شنیدن صدای هواپیماهای دشمن قبل از اختراع رادار - سال 1920
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName