تصویر متحرک توپ اندورفینی (ماده شادی آفرین در بدن)
تصویری که می بینید توپ اندورفینی (ماده شادی آفرین در بدن) است که توسط یک رشته فعال به سمت قشر جداری داخلی مغز کشیده می
نظرات کاربران
UserName