اگر در فضا گریه کنید بدلیل نبودن جاذبه و کشش سطحی اب اینطوری میشه
اگر در فضا گریه کنید بدلیل نبودن جاذبه و کشش سطحی اب اینطوری میشه
نظرات کاربران
UserName