در ایستگاه های مترو شهر پکن در چین، افراد برای خرید بلیط می توانند بجای پول، بطری خالی نوشابه را در دستگاه بیندازند
در ایستگاه های مترو شهر پکن در چین، افراد برای خرید بلیط می توانند بجای پول، بطری خالی نوشابه را در دستگاه بیندازند

@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName