اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
در مسئلهی اقتصاد، آن چیزی که مهم و اصل است، مسئلهی تولید داخلی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، تحرک و رونق اقتصادی، و مقابلهی با رکود است؛ اینها چیزهائی است که مردم آنها را حس میکنند و مطالبه میکنند... علاج همهی اینها در مجموعه اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد
نظرات کاربران
UserName