شما جانبازان در حال مبارزه‌اید
رهبر انقلاب اسلامی: شماها که جانباز هستید، همین الان در حال مبارزهاید... همین که شما روی ویلچر نشستهاید یا روی تخت دراز کشیدهاید یا با محرومیّت از بیناییِ چشم یا دست یا پا، دارید در کوچه و بازار حرکت میکنید، یک مبارزه است؛ چرا؟ چون نشاندهندهی ابتلاء و محنت بزرگ این ملّت در یک دوران سخت است. شما در واقع مثل یک تصویری، مثل یک تابلویی دارید جنگ را و دفاع مقدّس را به همهی کسانی که شما را میبینند نشان میدهید... خود این حضور شما و نفْس وجود شما، یک مبارزه، یک بیان و یک تبلیغ است.
نظرات کاربران
UserName