چمدان‌های هوشمندی
چمدانهای هوشمندی که صاحبان خود را دنبال میکنند و حتی به آنها سواری میدهند جلوهای تازه از مظاهر تکنولوژی برای انسان خواهند بود.
نظرات کاربران
UserName