افطاری ساده
رهبر انقلاب: یک سنت خوب، افطاری دادنهای ساده و بیپیرایه در مساجد و در خیابانهاست که بسیار کار شایستهای است.
نظرات کاربران
UserName