چهار وظیفه بزرگ در عرصه جهاد کبیر
چهار وظیفه بزرگ در عرصه جهاد کبیر را دربارهی الزامات جهاد کبیر با استفاده از بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین
نظرات کاربران
UserName