وقتی پشت چراغ قرمز بایستیم دیگران هم یاد میگیرند
رهبر انقلاب اسلامی: بنده گاهی صبحها به کوه میروم. به چراغ قرمز که می رسیم، میایستیم. گاهی از آن طرف چهارراه یک ماشین می آید و میخواهد از چراغ قرمز عبور کند؛ اما وقتی می بیند چند ماشین آن طرف ایستاده اند، او هم میایستد. یعنی انضباط اجتماعیِ یک نفر، در احساس لزوم انضباط اجتماعی در افراد مقابل تأثیر می گذارد.
نظرات کاربران
UserName