پنج شاخص انقلابیگری
انقلابی بودن مردم و مسئولان از نظر حضرت آیتالله خامنهای یک مفهوم دارای مراتب مختلف است و نباید از همه توقع یک میزان انقلابیگری داشت، مهم این است که شاخصهای انقلابیگیری در فرد یا مجموعهای وجود داشته باشد.
نظرات کاربران
UserName