در جنگ احزاب شما پیروزید اگر
حضرت آیتالله خامنهای: در جنگ احزاب وقتی سرباز شجاع اسلام علی بن ابی طالب (علیهالسلام) به میدان عمروبنعبدود وارد شد، پیغمبر فرمود: قد برز الایمان کله الی الکفر کله کفار همهی نیروی خود را در عمروبنعبدود متمرکز کردند، او را به میدان اسلام فرستادند اما نیروی رزمندهی مؤمنِ اسلام یعنی امیرالمؤمنین او را در خاک و خون غلتاند.
نظرات کاربران
UserName