آرامش دل‌ها
حضرت آیتالله خامنهای: نماز مایهی آرامش دلها و برطرف کنندهی نگرانیها و دغدغههای روحی در نمازگزار است... نماز به جان و دل نمازگزار، آن آرامش و اطمینانی را که شرط اصلی موفقیت در همـهی عرصههای زنـدگی است، هدیه میکند و تزلزل و اضطراب را که مانع بزرگی در راه اقدام مجدانه برای پرورش اخلاقی است، از او دور میسازد.
نظرات کاربران
UserName