آمریکا و نقض عهد در برجام
حضرت آیتالله خامنهای در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به افزونخواهی های مدام آمریکاییها در قبال پیش پرداختهای ما در برجام، گفتند: ما پیش پرداختهایمان را انجام دادیم اما آمریکاییها به وظیفه شان عمل نکردند.
نظرات کاربران
UserName