دستمان پر است
حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی: دستگاههای تبلیغاتی دنیا برای گمراه کردن انسانها... از همهی امکانات استفاده میکنند برای الگوسازی، ملتها هم دستشان خالی است و الگویی برای ارائه در مقابل آنها ندارند. ما دستمان پُر است... امام حسن و امام حسین را گفتهاند: سیّدی شباب اهل الجنّة ... یعنی جوانی اینها باید به عنوان یک الگو همیشه در مقابل چشم جوانهای دنیا باشد. جوانی پیغمبر و امیرالمؤمنین هم همینجور است.
نظرات کاربران
UserName