بیش از ۲۰۰سال تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، قتل عام فرهنگی، ناتوی فرهنگی و ... بخشی از کلیدواژههایی هستند که رهبر انقلاب برای تبیین جزئیات و ظرافتهای تهاجم فرهنگی دشمن تاکنون بهکار بردهاند. یکی از رویکردهای ایشان در پرداختن به موضوع تهاجم فرهنگی، بررسی روند تاریخی این هجوم بیرحمانه در ۲۰۰ سال اخیر بوده است. در این اینفوگرافیک آراء و نظرات رهبر انقلاب در این باره مرور شده است.
نظرات کاربران
UserName