دوقطبی واقعی، دوقطبی انقلاب و استکبار است
حضرت آیتالله خامنهای: یکی از ترفندهای دشمنان، ایجاد دوقطبیهای دروغین است. انتخابات مسابقه است؛ این دشمنی و عناد نیست، این دوقطبی شدن نیست. در ایران اسلامی یک دوقطبیای وجود دارد؛
نظرات کاربران
UserName