ازدواج موفق
حضرت آیتالله خامنهای در ابلاغیهی سیاستهای کلی خانواده، ترویج ازدواج موفق و آسان برای جوانان را یکی از مواردی دانستند که جهت حرکت نظام باید معطوف به آن باشد.
نظرات کاربران
UserName