فاجعه منا
جانباختن هزاران مسلمان در مراسم حج سال ۱۳۹۴، اندوهی بزرگ برای دنیای اسلام پدید آورد که به گفتهی حضرت آیتالله خامنهای انسان نمیتواند لحظهای خود را از این غم فارغ بداند
نظرات کاربران
UserName