سه عنصر اصلی حفظ امنیت
یک سرفصل دیگری که مطرح میخواهم بکنم مسئلهی امنیّت است... و به نظر من سه بخش هم در اینجا مورد توجّه است:
۱.روحیّهی انقلابی و دینی مردم ۲.دستگاههای نظامی و امنیتی ۳.ابزار و وسیله های دفاعی و نظامی
هر کسی این سه عامل را تضعیف کند،به ضرر کشور اقدام کرده است.
نظرات کاربران
UserName