اقتدار نظامی تنها راه رفع تهدید دشمن
حضرت آیتالله خامنهای: تنها عامل رفع تهدید نظامی، اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن بوده و خواهد بود
نظرات کاربران
UserName