ويندوز 7
روز ?? اکتبر روز بزرگي براي کاربران ويندوز به شمار مي رود زيرا مايکروسافت در اين روز سرانجام ويندوز ? را براي استفاده عموم عرضه کرد. بسياري از کارشناسان نرم افزاري اطمينان مي دهند ويندوز ? بهترين سيستم عاملي است که مايکروسافت در تاريخ فعاليت هايش ارائه کرده است. ويندوز 7 در سه نسخه: کاربران خانگي Home Permium و کاربران تجاري Professional و نسخه Ultimat براي تعدادي محدود از کاربراني ارائه شده است که مي خواهند هرکار ممکني را با رايانه خود انجام دهند.
نظرات کاربران
UserName