اینا کالاهایی هستند که سهام دار آنان دولت یا شاهزاده های سعودی اند ( تمامی اینها تراریخته اند)
اینا کالاهایی هستند که سهام دار آنان دولت یا شاهزاده های سعودی اند ( تمامی اینها تراریخته اند)

@shoknews
نظرات کاربران
UserName