عروس هلندي
"عروس هلندي ميتونه کلمات رو تکرار کند. در اکثر مواقع گونه (لپ) پرنده نر پررنگتر از جنس ماده است که اين علامت 100 درصد نيست چون اگر تغذيه پرنده ماده خوب باشه ميتونه رنگش پرنگ باشد. عروس ها شب ها بايد حداقل 10 ساعت در تاريکي بدون وقفه بخوابن.عروس هلندي تقريبا 2 سالگي به بلوغ ميرسه و در اين سن تا حدودي مهاجم و سلطه گر ميشه عروس هلندي پرنده هاي قشنگي هستند که به سادگي دست آموز ميشوند.
يک عروس هلندي بالغ از سر تا دم حدودا30تا 35سانتي مترميشود و تقريبا 15تا 25 سال عمر ميکنند، البته اگه از اونا خوب مراقبت کنين تا 30 سال هم ميتواند زنده بماند. وقتي که ميترسند يا اينکه هيجان زده ميشوند کاکل خود (تاج) را سيخ نگه داشته و در حالت نرمال و ريلکس روي سرشون به حالت خوابيده ديده مي شود."
نظرات کاربران
UserName