طوطي
"طوطي پرنده‌اي است اغلب سبزرنگ از راسته طوطي‌سانان (Psittaciformes) که به مناسبت سهولت تقليد آواي آدمي قابل ملاحظه است. طوطيان عموماً در نواحي گرم و مرطوب آفريقا و هند زيست مي‌کنند. طوطي معرب توتي و آن پرنده‌اي است سبز که به عرف آن را طوطي نامند و شکرشکن، شکرفشان، شکرمقال، شکرين‌مقال، شيرين‌زبان، شيرين‌سخن، شيرين‌تکلم، شيرين‌گفتار، خوش نوا و خوش حرف از صفات اوست.
??? گونه از پرندگان که در ?? جنس طبقه‌بندي مي‌شوند را راسته طوطي‌ها مي‌گويند. اين پرندگان بيشتر در نواحي گرمسيري استوايي زندگي مي‌کنند به طور عمومي در دو خانواده Cacutuidae و psittacidae قرار مي‌گيرند. بيشتر جمعيت طوطي‌ها در مناطق حاره‌اي و همچنين در مناطق معتدل نيمکره? جنوبي پراکنده شده است. بيشترين تنوع گونه‌اي اين راسته را در آمريکاي جنوبي و استراليا (منطقه‌اي که شامل استراليا و نيوزلند و جزيره‌هاي جنوب غربي اقيانوس آرام مي‌شود) مي‌توان ديد. از ويژگي‌هاي مورفولوژيکي طوطي‌ها که مخصوص اين راسته مي‌باشد مي‌توان به نوک کج و قوي، راست قامتي شان، پاهاي قوي، پاهاي پنجه دار که حالت زيگو داکتيل را دارد اشاره كرد. رنگ اکثر طوطي‌ها س
نظرات کاربران
UserName