باجريجار - طوطي استراليايي
اين طوطي به اشتباه به مرغ عشق معروف است. طوطي پرنده‌اي است اغلب سبزرنگ از راسته طوطي‌سانان (Psittaciformes) که به مناسبت سهولت تقليد آواي آدمي قابل ملاحظه است. طوطيان عموماً در نواحي گرم و مرطوب آفريقا و هند زيست مي‌کنند. طوطي معرب توتي و آن پرنده‌اي است سبز که به عرف آن را طوطي نامند و شکرشکن، شکرفشان، شکرمقال، شکرين‌مقال، شيرين‌زبان، شيرين‌سخن، شيرين‌تکلم، شيرين‌گفتار، خوش نوا و خوش حرف از صفات اوست.
نظرات کاربران
UserName