سنبل طوطي
سنبل طوطي كه به زبان انگليس :Hyacinth Macaw گفته مي شود. طول آن 100 سانتي متر و 1.5-2 کيلوگرم (3.3 - 4.4 پوند) وزن دارد. 120-140 سانتي متر طول بال هاي در حالت باز است. رنگ ظاهري آن تقريبا به طور کامل آبي رنگ و سياه در زير بال است. داراي منقار بزرگ سياه و سفيد با رنگ زرد روشن در اطراف قسمت پايين متقار و همچنين رنگ زرد دور چشم است. نر و ماده تقريبا غير قابل تشخيص اند، هر چند ماده ها به طور معمول كوچكتر هستند.
نظرات کاربران
UserName