طوطي كاكل سفيد
طوطي کاکل سفيد و هر يک از 21 گونه هاي مختلف آن متعلق به خانواده كاكاتو Cacatuidae است. رنگارنگي بال و پر آنها معمولا کمتر از طوطي هاي ديگر است و عمدتا سفيد، خاکستري يا سياه و سفيد و اغلب ويژگي هاي رنگي در تاج ، گونه ، يا دم دارند.
نظرات کاربران
UserName