ساكنان قطب
عده زيادي از ساکنان قطب شمال گوزن‌هاي شمالي را براي استفاده از پوست ،شاخ ،گوشت و حتي شير پرورش مي‌دهند ،تصوير مربوط به اواخر قرن نوزدهم در آرخانگلسک روسيه است.
نظرات کاربران
UserName