ظرفيت استاديوم نيو كمپ
استاديوم نيو كمپ ظرفيت استاديوم چندين بار دچار تغيير شد، در حاليکه ظرفيت اوليه آن ?????? نفر بود، اما به دليل برگزاري جام حهاني ????، ظرفيت آن به ??????? افزايش داده شد. به دليل ممنوع شدن وجود قسمت‌هايي که در آن تماشاگران ايستاده به تماشاي بازي مي‌پرداختند، ظرفيت استاديوم در سال ???? به زير ?????? کاهش يافت.
نظرات کاربران
UserName