نماینده زن پارلمان عراق خطاب به سفیر سعودی:شمامیخواهید دموکراسی رابه مایاد دهید!آخرین انتخابات درسرزمین شما به زمانی برمیگردد که شماازهرقبیله یکنفر رابرای کشتن پیامبرانتخاب کردید
نماینده زن پارلمان عراق خطاب به سفیر سعودی:شمامیخواهید دموکراسی رابه مایاد دهید!آخرین انتخابات درسرزمین شما به زمانی برمیگردد که شماازهرقبیله یکنفر رابرای کشتن پیامبرانتخاب کردید/پارسینه
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName