بیشترین تعداد شهدای منا مربوط به کدام کشور بود؟/گرافیک اطلاع رسان از جزئیات فاجعه منا گرافیک: مجتبی غریب نواز
بیشترین تعداد شهدای منا مربوط به کدام کشور بود؟/گرافیک اطلاع رسان از جزئیات فاجعه منا
گرافیک: مجتبی غریب نواز
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName