بچه هاي بابکت
بابکت که به انگليسي(Lynx rufus) گفته مي شود پستاندار آمريکاي شمالي و از خانواده گربسانان است. 12 گونه آن به رسميت شناخته شده. بابکت درنده سازگاري است که مناطق پوشيده شده از درخت و همچنين نيمه بياباني و محيط باتلاق زندگي مي کند.
نظرات کاربران
UserName