ماشين عروس در استان زنجان خطاطی شده با سياه خط نستعليق با شعر زیبای یا علی گفتیم و عشق آغاز شد...
🔺ماشين عروس در استان زنجان خطاطی شده با سياه خط نستعليق با شعر زیبای
🔹یا علی گفتیم و عشق آغاز شد...
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName