وقت سلام
هرگز نمیرد آن که دلش جَلد مشهد است
حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند
نظرات کاربران
UserName