بچه پلنگ ابري
پلنگ ابري در اعماق جنگل هاي استوايي و مناطق باتلاقي دور از سكونتگاه هاي انسان در جنوب شرقي آسيا از نپال به طرف شرق تا تايوان و جنوب چين و به طرف جنوب از برمه تا جاوه و نيز در اندونزي، مالزي و جزاير سوماترا و بورنئو يافته مي شود. توليدمثل پلنگ ابري تنها در اسارت مشاهده شده است. بچه ها پس از ?? تا ?? روز آبستني از اسفند تا مرداد به دنيا مي آيند. زايمان معمولاً در تنه خالي يك درخت انجام مي شود و تعداد توله ها يك تا پنج عدد است كه به هنگام تولد ??? تا ??? گرم وزن دارند. چشم هايشان در روز دهم تا دوازدهم باز مي شود. رنگ بدن بچه ها در زمان تولد زرد خاكستري است اما تا شش ماهگي الگوي بدن افراد بالغ در آنها ظاهر مي شود. مادر تا پنج ماه از آنها مراقبت مي كند. در ?/? ماهگي به تدريج آنها را از شير مي گيرد و غذاي جامد در اختيارشان مي گذارد. در ماه نهم مستقل مي شوند و در اسارت تا ?? سال عمر كرده اند.
نظرات کاربران
UserName