خرس سياه
خرس سياه در اندازه کوچکتر از خرس قهوه‌اي است. صورت نسبتا باريک است دستها و پاها به ضخامت خرس قهوه‌اي نيست. کف پا برهنه است و چنگالها خيلي بلند نشده و خميده و به رنگ سياه هستند. موهاي بلند بدن و به رنگ قهوه‌اي تيره متمايل به سياه و براق هستند. جمجمه حجيم ولي کمي کوچکتر از جمجمه خرس قهوه‌اي است. خيلي کم به حيوانات ديگر حمله مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName