پاندا و بچه گوگوري مگوري
"سابقاً در تکثير نسل پانداها در اسارت مشکل وجود داشت و آن مشکل عدم تمايل پانداها به برقراري ارتباط جنسي با يکديگر در اسارت بود و اين مشکل دانشمندان را بر آن داشت که راهي براي حل اين مشکل بيابند. آنها راه‌هايي چون نشان دادن فيلم نزديکي پانداها با هم و حتي دادن داروي وياگرا (تحريک کننده جنسي) را امتحان نمودند اما نتيجه دلخواه را نگرفتند. از روشهاي ابتدايي ديگر لقاح مصنوعي بود. فقط اخيرا با استفاده از راه‌هايي توانستند هر دو سال يک نوزاد به دنيا بياورند.
توانايي جنسي پانداها از ? تا ? سالگي شروع و ممکن است تا ?? سالگي ادامه يابد. دوره جفت گيري در سه ماه بهار مي‌باشد که ماده‌ها براي ? تا ? روز که آن هم فقط يک بار در سال است آماده جفت گيري مي‌شوند. در طول مدت زمان جفت گيري ? تا ? نر براي بدست آوردن يک ماده با هم به رقابت مي‌پردازند و نر غالب ماده را بدست مي‌آورد. مدت زمان برقراري ارتباط جنسي بسيار کم است و از ?? ثانيه تا ? دقيقه طول مي‌کشد ولي ممکن است حيوان نر براي اطمينان از حسن انجام کار، عمل لقاح را چند بار تکرار کند. دوره? آبستني ?? تا ??? روز طول مي‌کشد. توله پاندا بين ?? تا ??? گرم
نظرات کاربران
UserName