پانداي مادر و بچه صورتي
هنگامي که توله پاندا بدنيا مي‌آيد صورتي، بي مو و نابينا است و ? تا ?? دفعه در روز و هر دفعه تا ?? دقيقه از مادرش شير مي‌خورد. مادر ممکن است ? تا ? ساعت توله خود را در پناهگاه رها کند و به‌دنبال غذا خوردن برود و در طول اين چند ساعت توله کاملا بي‌دفاع است. يک تا دو هفته بعد از تولد، نقاطي از پوست که قرار است سرانجام خز سياه درآورد تغيير رنگ داده و سياه مي‌شود. مقدار کمي رنگ صورتي ممکن است روي خز توله به وجود آيد که حاصل واکنش شيميايي بين آب دهان مادر و خز توله است. يک ماه پس از تولد رنگ توله کامل مي‌شود اما هنوز نمي‌تواند راه برود بلکه تنها در ?? تا ?? روزگي شروع به خزيدن مي‌کند. مادر با غلتاندن و کشتي گرفتن با توله‌اش بازي مي‌کند. توله تا ? ماه فقط شير مي‌خورد و تازه بعد از شش ماهگي مي‌تواند تنها مقدار کمي بامبو بخورد. به هر حال شير مادر تا ? سالگي مهمترين منبع غذايي توله حساب مي‌شود. توله در پايان يک سالگي به ?? کيلوگرم مي‌رسد و تا يک سال و نيم تا دو سالگي با مادر زندگي مي‌کنند. مدت زمان بين دو زايمان براي خرس پانداي ماده ? سال مي‌باشد و بعد از ? سال از زايش نوزاد، دوباره آماده جفت گير
نظرات کاربران
UserName