برخی مردان بیشتر روی چگونگی بدست آوردن یك زن تمركز میكنند... اما وقتی بدستش آوردند تمركزشان را برای چگونه نگه داشتن او از دست میدهند.
▫️برخی مردان
بیشتر روی چگونگی
بدست آوردن یك زن تمركز میكنند...

اما وقتی بدستش آوردند
تمركزشان را برای چگونه نگه داشتن او
از دست میدهند.@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName