يك نوع مداد وجود دارد كه بعد از اتمام به گياه تبديل مى شود. در اين مداد به جاى پاك كن انتهاى آن بذر قرار دارد. هر يك مداد از يك درخت و هر يك درخت از يك مداد، شعار این شرکت است.
🔸يك نوع مداد وجود دارد كه بعد از اتمام به گياه تبديل مى شود.
در اين مداد به جاى پاك كن انتهاى آن بذر قرار دارد. هر يك مداد از يك درخت و هر يك درخت از يك مداد، شعار این شرکت است./منبع:جام
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName