تونلی بسیار زیبا در چین به طول 18 کیلومتر به منظور کاهش خستگی بصری و اطمینان از ایمنی ترافیک، پیشرفته ترین سیستم روشنایی تونل جهان در این تونل نصب شده است
تونلی بسیار زیبا در چین به طول 18 کیلومتر

به منظور کاهش خستگی بصری و اطمینان از ایمنی ترافیک، پیشرفته ترین سیستم روشنایی تونل جهان در این تونل نصب شده است.

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName