فردایم را تو نقاشی کن
خدایا!✨

عنانمان را از دست نفسمان بستان💫

و یاد خودت را چنان در دلمان بنشان ڪہ

تو از چشممان💫 ببینے

و از گوشمان بشنوے 💫

و از زبانمان💫 بگویے🌺

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName