یهودیان هم درمراسم مذهبی، زن ها و مردها را از هم جدا میکنند
🎯یهودیان هم درمراسم مذهبی، زن ها و مردها را از هم جدا میکنند.

➕ @shoknews ❌‼️❌
نظرات کاربران
UserName