انسانها را با ظاهرشان قضاوت نکنید ممکن است یک قلب ثروتمند در زیر یک کت کهنه پنهان باشد...
انسانها را
با ظاهرشان
قضاوت نکنید
ممکن است
یک قلب ثروتمند
در زیر یک کت کهنه
پنهان باشد...

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName