بلوط 1200 ساله در لرستان
📸بلوط 1200 ساله در لرستان

تصویر ارسالی از: مظفر افشار پدر بلوط ایران

✅ @dana_news
نظرات کاربران
UserName