رهبر انقلاب: بعضى خیال میکنند اینکه ما بر روى دشمنى #آمریکا با ما تکیه میکنیم، ناشى از تعصّب است؛ نه، ناشى از شناخت و تجربه ۳۷ ساله ی ما است
📸طرح| رهبر انقلاب: بعضى خیال میکنند اینکه ما بر روى دشمنى #آمریکا با ما تکیه میکنیم، ناشى از تعصّب است؛ نه، ناشى از شناخت و تجربه ۳۷ ساله ی ما است.۹۵/۴/۱۶

🆔 @emam_khamenei_bayan
نظرات کاربران
UserName