مجبور کردن سربازان ارتش #ترکیه برای زل زدن ممتد به عکس اردوغان!
مجبور کردن سربازان ارتش #ترکیه برای زل زدن ممتد به عکس اردوغان!

➕ @shoknews ❌‼️‼️❌
نظرات کاربران
UserName